پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
Saturday, December 7, 2019

پژوهش

یکی از مهمترین امور در زمینه پژوهش، نهادینه کردن و یکپارچگی برنامه‌های پژوهشی در دانشگاه می‌باشد.
5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0